Generella tävlingsbestämmelser

Klassindelning och val av tee

Klassindelning görs efter exakt handicap och inte efter spelhandicap. (Spelhandicap behandlas under särskild rubrik nedan.) Om statuterna för viss tävling ej föreskriver annat, gäller generell klassindelning som framgår av tävlingsprogrammet.

Om inte annat framgår av tävlingsprogrammet spelar herrar från gul tee och damer från röd tee. Veteraner och knattar, d v s herrar födda 1946 eller tidigare samt pojkar födda 2009 eller senare, får välja att tävla från röd tee om inte statuterna för viss tävling föreskriver annat. Spelare med hcp 37-54 spelar från röd tee. Även vid partävling där partnern har officiell hcp spelar tävlande med hcp 37-54 från röd tee.

Vid tävling med ”valfri gul/röd tee” skall vald tee anges vid anmälan. Vid VPS-tävlingar och tävlingar där den tävlande själv skriver in personliga uppgifter på scorekortet är det ett krav att spelaren fyller i sin spelhandicap samt vald tee. Underlåtelse medför diskvalifikation i tävlingen, dock är ronden handicap-grundande för hcp-grupperna 2-6.

Vid förändring av handicap efter anmälan till tävling gäller Ditt exakta handicap på speldagen. Påverkas klasstillhörighet inplaceras spelaren i sin rätta klass och, om så är praktiskt möjligt, tilldelas ny starttid i denna klass.

Hcp-gräns innebär att man inte äger rätt att starta med högre hcp än det angivna.

Högsta hcp, innebär att man får spela/delta på angivet hcp även om man har ett högre hcp. För gästande spelare krävs alltid högst –36,0 i hcp och detsamma gäller för GGCC-medlemmar i parspelstävlingar om inte annat anges.

Anmälan till tävling

Anmälan görs via internet (golf.se/Min golf) eller via terminal vid kansliet. Tävling öppnas för anmälan ca 3 veckor före anmälningstidens utgång (se nedan) då även information om respektive tävling anslås i klubbhuset. Anmälningsavgift samt ev. tävlingsgreenfee MÅSTE betalas direkt vid anmälan via Min Golf.

Anmälningsavgiftens och ev. tävlingsgreenfeens storlek/kostnad syns i Min Golf på respektive tävling.

Anmälningsavgiften återbetalas ej efter anmälningstidens utgång.

Information om samtliga av TK arrangerade tävlingar kan erhållas via här. Där presenteras även en aktuell förteckning över vilka som är anmälda till tävlingen

EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH). Vid hcp-tävlingar kräver GGCC f o m 2013 att spelaren innehar EGA Exakt Tävlingshandicap för att få motta pris i sådan tävling. Detta gäller även båda/alla spelarna vid par-/lagtävlingar. Spelare med EGA Exakt Handicap (EEH) får delta utom tävlan, men visas ej på resultatlistan. Scratchtävlingar och vissa hcp-tävlingar, t ex GP-Golfen, är utan begränsning öppna för båda hcp-kategorierna.

Anmälningstiden utgår normalt onsdag kl. 12.00 för tävling som hålls på lördag eller söndag, men andra anmälningstidpunkter kan förekomma. För övriga tävlingar gäller kl. 18.00 fem dagar innan tävlingen, om inget annat angivits.

Spelaren ger, genom anmälan till tävling, sitt samtycke/godkännande till att startlista och tävlingsresultat redovisas i enlighet med GGCC offentlighetspolicy.

Överanmälan. I de fall då antalet anmälda till en tävling överstiger vad tävlings-ledningen eller banan klarar av att hantera tillämpas ”anmälningsordning”, d v s de senast anmälda lottas bort. Tillämpning av ”HCP-principen” kan förekomma i vissa tävlingar samt SGF ranking.

Före, under och efter tävling

Startlista anslås i klubbhuset och publiceras med automatik på golf.se/mingolf och på GGCC hemsida senast kl. 12.00 dagen före tävling.

Det åligger den tävlande att ständigt hålla sin hcp uppdaterad i GIT. Tävlande som vid sin startanmälan är medveten om en nyligen inträffad och i GIT ej registrerad hcp-justering skall själv, och före start, justera ändringen via terminalen i klubbhuset. TL kan av tidsskäl m.m. ej begäras utföra detta. En dagsaktuell och i GIT registrerad hcp är en förutsättning för automatisk uppdatering av hcp efter tävlingsronden och systemets totala funktion som en alltid korrekt databas !

Scorekort bör hämtas senast 10 min. före aktuell starttid varvid medlemskort (-en), d v s plastkortet, på anmodan skall kunna uppvisas och registreras i tävlingsexpeditionen.

Tävlande som uteblir från tävling, efter att lottningen gjorts, skall betala 100:- vid giltigt förfall, och 300:- då godtagbar anledning saknas, före start i nästkommande tävling. Uteblivande från startanmälan utan att ha meddelat detta renderar alltid en avgift á 300:-. Avgiften debiteras spelarens hemmaklubb. (Gemensam regel för GGF golfklubbar.)

Avbrott i spelet kan beordras av tävlingsledningen på sätt som framgår av lokal tävlingsregel. Då det är uppenbart att spelet avbryts till följd av hotande fara skall spelet avbrytas omedelbart (Regel 6-8b, anm).

Tidsschema för en rond framgår av särskild folder som även innehåller Lokala Regler, Generella och Lokala Tävlingsregler m.m. Foldern kan hämtas vid tävlingsexpeditionen.

Resultat publiceras med automatik på golf.se/Mingolf och på GGCC hemsida gullbringagolf.se snarast efter tävling. Vid lika resultat i hcp-tävling tillämpas spelhandicap-metoden, vilken innebär att den spelare (par, lag) som vid lika resultat har erhållit minst antal slag mot banan rangordnas före, oberoende av hur spelhandicapen utnyttjats. I andra hand samt vid scratchtävlingar gäller den matematiska metoden.

Priser som inte avhämtats inom en månad tillfaller tävlingskommittén. Pris kan hämtas av ombud, utsedd av spelaren. Tävlingsledningen är inte ombud.

Spelhandicap

Spelarens exakta handicap (med en decimal) ger enligt slope-tabellen för aktuell tee, antalet slag som spelaren erhåller. Detta benämns spelhandicap (SHC). Spelarens spelhandicap är grunden för beräknande av nettoscore i slagtävling och slaggolf, samt för poängberäkning vid poängbogey. Udda slag uttages alltid på den första 9-håls-slingan, på den för dagen gällande 18-hålsbanan. Utnyttjande av spelhandicap vid matchspel och vid vissa spelsätt och spelformer framgår nedan;

 • Vid matchspel: Spelaren med högsta hcp erhåller lika många slag som skillnaden mellan spelarnas spelhandicap. Vid FS match avrundas ev. skillnad på 0,5 uppåt till ett heltal.
 • Vid foursome: Summan av båda spelarnas spelhandicap dividerat med två. Vid poän-bogey avrundas halva slag uppåt till helt slag. Vid slagtävl. räknas halva slag i resultatet.
 • Vid greensome: Summan av 60% av spelhandicap för den spelare med lägst spelhandicap plus 40% av spelhandicap för den spelare med högst spelhandicap. Vid slagtävling erhålls spelhandicap, och därmed nettoresultat, med en decimal. Vid poängbogey, slaggolf och match avrundas spelhandicap till hela slag.
 • Vid fyrboll-bästboll: 90% av spelhandicap med avrundning till hela slag. Även i match.

Generella och lokala tävlingsregler, lokala regler samt ordningsregler

SGF generella tävlingsregler framgår av SGF ”SPEL- OCH TÄVLINGSHANDBOK 2012-2015” (SOT) pkt 6.1 och finns även anslagna i klubbhuset. Reglerna omfattar nedanstående två regler angående;

 • Långsamt spel (Regel 6-7; modifiering av plikt)
 • Persontransporthjälpmedel

Lokala tävlingsregler finns anslagna i klubbhuset. Vid tävlingsspel på GGCC tillämpas nedanstående två regler angående;

 • Paus efter 9 spelade hål (Dec. 6-8 a / 2,5)
 • Avbrott i spel (Regel 6-8)

Lokala regler finns anslagna i klubbhuset och omfattar;

 • Generella lokala regler
 • Lokala regler
 • Tillfälliga lokala regler

Lokala säkerhets- och ordningsregler

finns anslagna i och utanför klubbhuset och omfattar bl. a. regler angående;

 • Hänsyn till banpersonal
 • Bunkerkrattor
 • Bagvagnar
 • Förbud att hämta boll på odlad mark eller villatomter

Ovanstående generella och lokala tävlingsregler, lokala regler, säkerhets- och ordningsregler samt tidsschema med riktlinjer för speltempo finns anslagna i klubbhuset. Kopia av dessa regler och tidsschema kan på begäran erhållas från tävlingsexpedition eller kansli.